Yoga có bao nhiêu tư thế?

Yoga hiện nay có tổng cộng hơn 8400000 tư thế khác nhau, trong đó là có 84 tư thế được coi là quan trọng nhất và 32 tư thế yoga căn bản bắt buộc phải biết. Có nhiều hướng dẫn viên tập luyện họ nói rằng có 12000 tư thế Asana, có người lại nói biết tới 20000 tư thế Asasa. Từ đó, chúng ta có thể hiểu rằng các tư thế yoga có rất nhiều biến thể, có rất nhiều tư thế mà chúng chưa biết, chưa nhìn thấy nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Chỉ cần thay một vài chuyển động, động tác là đã có một tư thế khác rồi.

Yoga có bao nhiêu tư thế
Yoga có bao nhiêu tư thế

Dưới đây là một ví dụ về yoga asana từ cơ bản đến cao cấp. Chúng ta có thể thấy ở bên dưới đây là 52 tư thế cơ bản + 40 tư thế trung cấp + 37 tư thế cao cấp. Chưa kể rất nhiều rất người đã nghĩ ra không ít các tư thế khác từ những tư thế cố định này, nó cũng như việc mix đồ vậy, quan trọng là cách mỗi người cảm nhận về môn yoga này.

Có 52 tư thế cơ bản của Asanas

Tadasana (Palm Tree Pose)
Kati Chakrasana (Standing Spinal Twist Pose)
Tiryaka Tadasana (Swaying Palm Tree Pose)
Shashankasana (Rabbit Pose)
Dandasana (Staff Pose)
Titli Asana (Butterfly Yoga pose)
Halasana (Plow Pose)
Trikonasana (Triangle Pose)
Padmasana (Lotus Pose)
Pawanmuktasana (Wind-Relieving Pose)
Ardha Matsyendrasana (Half Spinal Twist Pose)
Ardhahalasana (Half Plough Pose)
Vakrasana (Half Spinal Twist Pose)
Simhasana (Lion Yoga Pose)
Uttanasana (Standing Forward Bend Pose)
Makarasana (Crocodile Yoga Pose)
Baddha Konasana (Bound Angle Yoga Pose)
Mandukasana (Frog Yoga Pose)
Swastikasana (The Auspicious Yoga Pose)
Virasana (Hero Yoga Pose)
Siddhasana (The Accomplished Pose)
Padvritasana (Single or Double Leg Circle)
Shalabhasana (Locust Yoga Pose)
Dwichakrikasan (Cycling Yoga Pose)
Sarvangasana (Shoulders stand Pose)
Markatasana (Monkey Yoga Pose)
Adho Mukha Svanasana (Downward-facing Dog Yoga Pose)
Vrikshasana (Tree Yoga Pose)
Urdhva Mukha Svanasana (Upward-Facing Dog Pose)
Chaturanga Dandasana (Four-limbed staff pose)
Kurmasana (Tortoise Pose)
Balasana (Child Yoga Pose)
Ananda Balasana (Happy Baby Pose)
Marjariasana (Cat Pose or Cat stretch)
Sukhasana (Easy Yoga Pose)
Deviasana (The Goddess Pose)
Bharadvajasana (Bharadvaja’s Twist or Seated Twist Asana)
Uttana Shishosana (Extended Puppy Pose)
Bitilasana {Cow Pose}
Eka Pada Pranamasana {one legged Prayer Pose}
Shavasana {Corpse Pose} Relaxation Yoga Pose
Plank Pose {Adho Mukha Dandasana}
Utkatasana {Chair Yoga Pose}
Chakki Chalanasana (Churning the Mill Pose)
Malasana (Garland Yoga Pose)
Vajrasana (Thunderbolt Pose)
Reverse Prayer Pose (Viparita Namaskarasana)
Urdhva Anjaneyasana (Upward Crescent Moon Pose)
Sucirandhrasana (Eye of the Needle pose)
Urdhva Anjaneyasana (Upward Crescent Moon Pose)
Astangasana (Eight Limbs Pose)
Tadakasana (Pool yoga pose)
Hasya Asana (Smile makes a Difference)
Ardha Padmasana (Half Lotus Pose)
Equestrian Yoga Pose (Ashwa Sanchalanasana)
Ardha Chakrasana (Half Wheel Pose)

40 tư thế yoga Asanas trung cấp

Surya Namaskar (Sun Salutation)
Bhujangasana (Cobra Pose)
Gomukhasana (Cow Pose)
Paschimottanasana (Forward Bend Yoga Pose)
Ustrasana (Camel Pose)
Setu Bandhasana (Bridge Pose)
Naukasana (Boat Pose)
Dhanurasana (Bow Pose)
Supta Vajrasana (Reclined Thunderbolt Pose)
Baddha Padmasana (Locked Lotus Pose)
Karnapidasana (Knee to Ear Pose)
Virabhadrasana {Warrior yoga pose}
Kapotasana {Pigeon Pose}
Supta Virasana (Reclining Hero Pose)
Anjaneyasana {Low Lunge Pose}
Parivrtta Utkatasana (Revolved chair Pose or Twisted Chair Pose)
Prasarita Padottanasana (Wide-Legged Forward Bend Pose)
Supta Padangusthasana {Reclined Hand to Big Toe Pose}
Padahastasana {Hand Under Foot Pose}
Parighasana (Gate Pose)
Ardha Chandrasana (Half Moon Pose)
Utthan Pristhasana (Lizard Pose)
Extended Hand-to-Big-Toe Pose (Utthita Hasta Padangusthasana)
Ardha Bhekasana (Half Frog Pose)
Parivrtta Ustrasana (Revolved Camel Pose)
Sucirandhrasana (Eye of the Needle pose)
Parivrtta Parighasana | Revolving Beam Yoga Pose
Akarna Dhanurasana (Archer’s Yoga Pose)
Urdhva Paryankasana | Upward Couch Pose
Eka Pada Setu Bandhasana | One Legged Bridge Pose
Uttanpadasana (Leg Raised Pose)
Garbhasana (Fetus Pose) Steps and Benefits
Kandharasana (The Shoulder Pose)
Vasisthasana (Side Plank Yoga Pose)
Padma Bhujangasana (Lotus in Cobra Pose)
Viparita Karani: Legs Up the Wall Pose
Pasasana (Noose Yoga Pose)
Anantasana (Infinite Yoga Pose)
Upward Extended Feet Pose (Urdhva Prasarita Padasana)
Bound Revolved Half Moon Pose (Baddha Parivrtta Ardha Chandrasana)

37 tư thế Asanas cao cấp 

Luân xa (tư thế bánh xe)
Garudasana (Đại bàng)
Bakasana (Cần cẩu)
Purna Bhujangasana (tư thế rắn hổ mang trước)
Shirshasana (Tư thế đứng)
Tulasana {quy mô đặt ra}
Purvottanasana {Tư thế Plank hướng lên}
Agnistambhasana {Ghi nhật ký tư thế}
Janushirasana {Tư thế đầu gối}
Kukkutasana {Tư thế gà trống hoặc gà trống}
Ardha Pincha Mayurasana {Cá heo đặt ra}
Makara Adho Mukha Svanasana {tư thế Plank cá heo}
Kapotasana (Tư thế bồ câu nâng cao)
Rajakapotasana {King Pigeon Pose}
Natarajasana {Chúa tể của điệu nhảy}
Pincha Mayurasana (Tư thế lông chim công)
Tittibhasana (Đom đóm
Hanumanasana (tư thế khỉ)
Mayurasana (Peacock Pose)
Pincha Mayurasana (Tư thế lông chim công)
Parivrtta Janu Sirsasana (Tư thế xoay đầu đến đầu gối)
Vrschikasana (tư thế bọ cạp)
Adho Mukha Vrksasana (Handstand Yoga Pos)
Urdhva Padmasana (Lotus Pose in Headstand)
Viparita Shalabhasana (tư thế đảo ngược)
Upavistha Konasana (Góc nghiêng về phía trước uốn cong) -Yoga Pose
Astavakrasana (Tư thế tám góc)
Eka Hasta Bhujasana
Parivrtta Surya Yantrasana (Tư thế Yoga la bàn)
Urdhva Prasarita Eka Padasana (Tư thế đứng chia rẽ)
Parivrtta Surya Yantrasana (Tư thế Yoga la bàn)
Urdhva Prasarita Eka Padasana | Tư thế đứng
Yoganidrasana (Ngủ Yogi Yoga pose)
Bird of Paradise Pose (Svarga Dvidasana)
Tư thế ấn vai (Bhujapidasana)
Tư thế Yoga mía (Ardha Chandra Chapasana)
Padma Mayurasana (Hoa sen trong tư thế con công)

Ghé thăm thế giới đồ tập GYM & YOGA  để lựa chọn những mẫu đồ tập yoga chất lượng nhất năm nay nhé.

0944.040.089